Välkommen!

Annelie Thorén

Jag heter Annelie Thorén och arbetar som barnläkare i norra delen av vårt avlånga land. Under min utbildning har jag intresserat mig särskilt för fetma hos barn och ungdomar och har i mitt yrke träffat många barn och ungdomar med övervikt och fetma samt deras föräldrar. Vid kontakt med vården med anledning av övervikt är det inte ovanligt att barnet haft ökande vikt sedan en lång tid och många föräldrar känner igen sig i barnets viktproblem. Önskemål om stöd och behandling är ofta stor och en frustration beskrivs ofta då man upplever att det inom vården är svårt att få tillräcklig hjälp för att uppnå en förändring som ger resultat.

Resurserna inom landsting och skolhälsovård är ansträngda och barn med övervikt och fetma har hittills inte varit en prioriterad patientgrupp. Utbudet av behandling skiljer sig avsevärt åt beroende på var man bor i landet och vissa regioner erbjuder ingen organiserad behandling över huvud taget. Med bakgrund av de knappa resurserna och det tydligt ökande behovet av stöd för patientgruppen så väcktes ett intresse hos mig att utvärdera en ny metod.

Syftet med For Life Academy är att via en webbaserad tjänst erbjuda barn och ungdomar med övervikt och fetma samt deras föräldrastöd till en varaktig livsstilsförändring. Genom personlig vägledning och åldersanpassat material ges möjlighet till att ändra vanor kring kost, motion och beteende för att uppnå viktstabilisering hos den växande individen.

Förhoppningen är att erbjuda ett för barn och ungdomar motiverande, inspirerande och lekfullt alternativ till konventionell behandling. IT-utvecklingen inom vården är på stark väg framåt inom många områden och det finns en stor förhoppning om att kunna ge bättre effekt och spridning än vad som tidigare varit möjligt.

Min stora drivkraft och förhoppning med For Life är att erbjuda en verksamhet som bidrar till att bromsa övervikt- och fetmatrenden bland barn och ungdomar i Sverige. Genom att sprida kunskap och bedriva målinriktat, evidensbaserat arbete ska unga erbjudas möjlighet att öka kontrollen över sin egen hälsa.

Till dig som är förälder

Som förälder kan det vara svårt att avgöra när ens barn börjar bli överviktigt. Ofta försöker vi skydda barnen och ha svårt att erkänna när vikten blivit ett problem. Förutom möjlighet att själv genom kalkylator beräkna sitt barns ISO-BMI finns möjlighet att få hjälp att bedöma barnets vikt genom kontakt med BVC eller skolhälsovården. Desto tidigare ett barn kommer under stöd och behandling desto större möjligheter finns att bryta en pågående viktuppgång och uppnå en hälsosam vikt för åldern.

Föräldrar har viktig roll i behandling av övervikt och fetma hos barn och ungdomar. Föräldrarna bestämmer vilken mat som köps hem och som barnet därmed har tillgång till. Vidare bestämmer föräldrarna vilken mat som serveras och har till stor del möjlighet att påverka måltidsordning och barnets portionsstorlek.

Vikt är ofta ett känsligt ämne, men var inte rädd för att prata om vikt och hälsa. Kom ihåg att det inte handlar om att barnet ska banta! Gör det till ett gemensamt projekt att förbättra kost- och motionsvanor. Det bästa är om hela familjen är engagerad i bra kostvanor och de ändringar som planeras. Sätt realistiska mål och börja med enkla lösningar som till exempel att öka mängden frukt och grönsaker, återinföra lördagsgodis i mindre mängd, sluta med läsk eller öka vardagsaktiviteter. Uppmuntra framsteg och egna initiativ och hitta belöningar som ökar motivationen för hela familjen att delta.

Övervikt och fetma

Övervikt och fetma bland barn och ungdomar har ökat kraftigt i Sverige de senaste 25 åren. I Sverige talar mycket för att vi nu har bromsat ökningen, men det är fortfarande en stor andel av barn och unga som har övervikt och fetma i vårt land. Risken att fetma kvarstår i vuxen ålder är hög och det är därför angeläget att förebygga och tidigt sätta in behandling.

Varför har fetma blivit ett problem?

Det finns flera orsaker till att fetma blivit vanligare i hela världen, men en energibalans där intaget överskrider förbrukningen är den direkta orsaken. Om man äter mer än man gör av med lagrar kroppen överskottet som kroppsfett.

Man talar ibland om en ”fetmaframkallande levnadsmiljö”. Vår livsstil har ändrats till en allt mer stillasittande vardag med ändrade matvanor och ökat energiintag. Ärftliga faktorer påverkar hur lätt kroppen har att lagra fett och det kan skilja sig mycket mellan olika individer. En del barn är ”duktiga” på att lagra mat på kroppen och har mycket lättare att öka i vikt än andra, även om de har likadana levnadsvanor. Andra faktorer som påverkar vår vikt är hur mycket vi rör på oss,  sjukdomar och olika läkemedel. Oavsett orsak till övervikt finns alltid möjligheten att påverka sin vikt genom att förändra sina vanor.

Risker med övervikt och fetma hos barn och ungdomar

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar är i de flesta fall inte associerat med sjukdomar och en måttligt ökad vikt är i sig inte skadlig. Däremot kan barn med fetma uppleva värk i leder, svårigheter att röra på sig och sämre självförtroende jämfört med normalviktiga vänner. På sikt har barn med fetma har en ökad risk för diabetes typ 2, fettlever, nedsatt insulinkänslighet, ledbesvär och påverkan på hjärt-kärlsystemet.

Hur behandlas övervikt och fetma hos barn och ungdomar?

Behandling av övervikt och fetma bygger på att förändra livsstilen. Fokus i behandlingen är förändring i kost, fysisk aktivitet och beteende. Hos barn och ungdomar finns stora hälsovinster att uppnå genom förändrade kost och motionsvanor och på sikt bromsa en pågående viktökning. Ofta räcker det att ”stå still i vikt och växa på längden”. Att arbetet leds av ett multidisciplinärt team har visat sig effektivisera behandlingen.

Föräldrarna har en central roll och familjen är en stor tillgång i behandlingen av övervikt och fetma hos barn, både när det gäller kost- och motionsvanor.  Alla föräldrar vill sina barns bästa och det finns många uppgifter i föräldraskapet som handlar om att lära barn att sig på att göra saker som inte sker automatiskt, som att borsta tänderna eller vara försiktig i trafiken. På samma sätt behöver barn i den livsmiljö vi har idag träna sig i att äta på ett bra sätt, även om det finns mer och godare saker att välja på. Givetvis bör barnets ålder och mognad beaktas när det gäller delaktighet och inflytande. Det är de vuxna som handlar hem mat och bestämmer vilken mat som ska lagas. Tillgång till frukt och grönsaker, lämpliga portionsstorlekar och bra val av mat bör genom föräldern omsorgsfullt förmedlas så att barnet får de bästa förutsättningar. Även begränsning av godis och andra frestelser är en viktig del i föräldrarnas ansvar. De flesta föräldrar har god kunskap om vad som är nyttigt att äta, och vad som är klokt att äta bara ibland och kan behöva stöd och råd i hur den kunskapen ska överföras till barnet på ett bra sätt.

Behandling av övervikt och fetma hos barn och ungdomar kräver långsiktighet, konsekvens och uppföljning. Målet med behandling är att förbättra den fysiska hälsan långsiktigt genom varaktiga och hälsosamma livsstilsvanor.

Kirurgi

2006 påbörjades en studie, Amos, vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg för att utvärdera gastric bypass operationer på ungdomar från 13 års ålder. Operationen kopplar tarmen till en liten ficka av magsäcken samtidigt som den förändrar kroppens signalsystem från magen till hjärnan. Ungdomar som opererats med gastric bypass går ner lika mycket i vikt som vuxna, men drabbas även av samma komplikationer som vuxna. Psykisk ohälsa, bråck och brist på vitaminer och järn är några av de komplikationer som kan uppstå. För de allra flesta ungdomar är resultaten av operationen mycket goda, både när det gäller vikt och psykiskt mående.

Dagens utmaning

Återkommande diskussioner inom den barnmedicinska och obesitasinriktande professionen bekräftar det faktum att effektiva behandlingsåtgärder saknas. Efterfrågan på överviktsförebyggande och behandlande insats för barn och ungdomar är stor. Idag finns inte något vetenskapligt stöd för en web-baserad tjänst är en effektiv metod i behandling av övervikt och fetma hos barn och ungdomar, men behandling över internet har visat sig effektiv vid andra medicinska diagnoser. Genom att utveckla en tjänst finns möjlighet att utvärdera och skapa nya förutsättningar.

Källor och litteratur

En viktig bok öm övervikt av Sofia Trygg Lycke

Överviktiga barn – en handbok för föräldrar och proffs av Annika Janson och Pernilla Danielsson

Barnövervikt i praktiken- evidensbaserad familjeviktskola av Nowicka P, Flodmark C-E

Runda barn. En föräldrahandbok om mat, goda vanor, läsk och godis, smart snabbmat och nyttig rörelse av Lindeberg, Gunilla

1177 – Vårdguiden Sök på ”övervikt och fetma hos barn”