Personal inom barnhälsovård och skolhälsovård upplever otillräckliga kunskaper och bristande resurser för att på bästa sätt kunna hjälpa barn och ungdomar med övervikt och fetma. Situationen beskrivs ofta som otillfredsställande eftersom behovet av stöd beskrivs stort, men möjligheterna ytterst begränsade både till kunskap och resurser.  Att genom fysiska grupper ge stöd till förbättrade kost- och motionsvanor är både tid- och resurskrävande. Ibland beskrivs även svalt intresse att delta i träffar kring övervikt och fetma.

Vårdpersonal känner oftast till betydelsen av tidig prevention, men kunskapsbrist kan försvåra mötet med familjen. Förhoppningen med For Life är att även vårdpersonal ska uppleva ett stöd och möjlighet till konkreta råd till hjälpsökande barn och ungdomar med övervikt och fetma. Förutom att använda information och material på hemsidan kan professionen visa på möjlighet till stöd genom en hänvisning till tjänsten. Genom möjlighet till fortbildning och forum för reflektion av kunskap kan härigenom det praktiska arbetet inom såväl barnhälsovård och skolhälsovård samt öppen vård underlättas. Vårdpersonal, såsom BVC-sköterskor och skolsköterskor med flera, har en viktig uppgift i att stötta och motivera till förbättrade levnadsvanor.

BHV-enhetens uppdrag omfattar bland annat hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. BVC-sjuksköterskan har en stor möjlighet att tidigt uppmärksamma och sätta in åtgärder som kan bidra till en hälsosam livsstil. Att tidigt fånga upp barn i riskzonen och hjälpa familjen med stöd, information och kunskap är en viktig uppgift, som kan bidra till en sund livsstil.